Organisatie

De Stichting Heartsafe Boxtel is actief sinds 2007.

 

De Stichting bestaat uit leden van de EHBO vereniging Boxtel en EHBO vereniging Liempde. 

Deze leden vormen samen het bestuur.

 

Buiten het bestuur heeft de stichting geen leden.

 

Beleidsplan

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers die de taak op zich hebben genomen ín de Gemeente Boxtel.  (Boxtel, Lennisheuvel,Liempde, Esch) het aantal AED’s te optimaliseren.

Er zijn AED’s welke in beheer zijn bij de Stichting en die 24 uur per dag bereikbaar zijn.

De Stichting ontvangt hiervoor jaarlijks subsidie van de Gemeente Boxtel.

Ook zijn er AED’s in eigendom van particulieren die hebben aangegeven de AED op bepaalde (openings-)tijden voor gebruik ter beschikking te stellen.

 

De AED’s zijn aangemeld bij www.Hartslagnu.nl en kunnen bij alarmering door hulpverleners worden gebruikt.

Hartslagnu wordt aangestuurd door de 112 alarmcentrale.

 

Hulpverleners die bereid zijn om bij reanimatie verzoeken opgeroepen te worden dienen zich persoonlijk bij hartslagnu aan te melden.

HeartsafeBoxtel kan hierin ondersteuning verlenen.

 

Doelstelling

Wij streven er naar een dekkend netwerk van toegankelijke AED’s te realiseren zodat in het geval er iemand een fibrilerend hart (in de volksmond een “hartstilstand”) krijgt hij/zij binnen 6 minuten hulp krijgt.

 

Ook verzorgen wij cursussen en herhalingslessen om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen daadwerkelijk kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen.

Onze cursussen en herhalingslessen worden gegeven door erkende instructeurs. Na afsluiting met een goed resultaat krijgt u een certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad.

Wij werken hierbij samen met de EHBO vereniging van Boxtel , Liempde en Esch.

 

Beloningsbeleid

De Stichting HeartsafeBoxtel bestaat uit vrijwilligers.

 

Gemaakte kosten voor administratie, kilometers e.d kunnen worden vergoed.

Voor trainingen ontvangt de kaderinstructeur een vastgestelde vergoeding.

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van HeartsafeBoxtel.nl

 

Alle informatie die HeartsafeBoxtel.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

 

HeartsafeBoxtel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door HeartsafeBoxtel verzonden e-mails.

 

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht.

 

Lees onze Privacy policy.

 

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de HeartsafeBoxtel.nl.

 

HeartsafeBoxtel.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op HeartsafeBoxtel.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

 

HeartsafeBoxtel.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

 

Privacy policy

Privacy Policy voor Bezoekers van HeartsafeBoxtel.nl

 

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.heartsafeboxtel.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.heartsafeboxtel.nl staat onder beheer van de Stichting Heartsafe Boxtel. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.heartsafeboxtel.nl.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.heartsafeboxtel.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b HeartsafeBoxtel.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
HeartsafeBoxtel.nl maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij HeartsafeBoxtel.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
HeartsafeBoxtel.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

AVG Privacy

Stichting HeartsafeBoxtel, gevestigd te Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

www.heartsafeboxtel.nl Den Dorsberg 5 5298 BS Liempde 06-57063390

 

Jo Poirters is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting HeartsafeBoxtel Hij is te bereiken via voorzitter@heartsafeboxtel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting HeartsafeBoxtel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

-adres

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter@heartsafeboxtel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting HeartsafeBoxtel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het aanvragen voor afgifte van een certificaat door de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting HeartsafeBoxtel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting HeartsafeBoxtel) tussen zit. Stichting HeartsafeBoxtel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel voor gegevensopslag op data geheugenstick. Daardoor kunnen deze gegevens afgezonderd worden opgeslagen zonder  gevolgen voor betrokkene.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting HeartsafeBoxtel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de eerder genoemde persoonsgegevens: 5 jaar of eerder op je verzoek tot verwijdering.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting HeartsafeBoxtel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting HeartsafeBoxtel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting HeartsafeBoxtel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting HeartsafeBoxtel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@heartsafeboxtel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting HeartsafeBoxtel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-

ons hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Stichting HeartsafeBoxtel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via voorzitter@heartsafeboxtel.nl

 

 

Financiele verantwoording

Bankrekeningnummer ; NL37 RABO 0107696452

KvK nummer ; 17225159

RSIN nummer ; 819362852

 

Hieronder komt het jaarverslag:

Klik hier.